PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže.

Název soutěže:
Soutěž za vyplnění dotazníků o hodnotné ceny

Úvod:
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost PROSPECTORS s.r.o., Na Harfě 916/9a, IČ: 14084937 (dále jen „Pořadatel“). 

Soutěž bude probíhat v termínu od 10.7. 2023 do 31.12. 2023 (dále jen „Doba konání soutěže“). Soutěž je podmíněná trváním projektu mezi Pořadatelem a jeho zadavatelem. Pořadatel má právo soutěž zrušit do 23.7. 2023.

Vyhodnocení soutěže proběhne ve dvou termínech. První soutěžní termín je od 10.7. 2023 do 30.9. 2023. Druhý soutěžní termín je od 1.10. 2023 do 31.12. 2023.

Oprávnění k účasti:
Oprávněným účastníkem je člověk, který bydlí v RD na území České republiky, a který se zaměstnancem Pořadatele vyplní dotazník, přijme verifikační hovor a přijme hovor specialisty.

Pravidla a podmínky soutěže:
a) Způsob registrace – Podmínkou registrace je kompletní vyplnění dotazníku, přijetí verifikačního hovoru a přijetí hovoru se specialistou.

b) Způsob výběru výherce – Všichni účastníci soutěže, kteří splní podmínky registrace budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. V každém soutěžním výběru budou vylosování tři výherci. Výběr tří výherců bude proveden pomocí počítačového programu pro nezávislé losování výherců. 

c) Podmínky pro účast – Pro účast v soutěži je nutno na základě komunikace se zaměstnancem Pořadatele vyplnit dotazník, souhlasit s verifikačním hovorem a ve verifikačním hovoru souhlasit se spojením se specialistou. Do soutěže o ceny nebudou zařazeni ti, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nesouhlasí s verifikačním hovorem nebo nesouhlasí s hovorem se specialistou. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním informativních sdělení ze strany Pořadatele.

d) Ceny a odměny – V každém soutěžním termínu budou vylosováni tři výherci. První cenou je Elektrická koloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter 3 v hodnotě 9890,- Kč. Druhá a třetí cena budou specifikovány v průběhu soutěže. Ceny budou výhercům zaslány do 14-ti dnů od vyhodnocení soutěže kurýrní společností na adresu, kterou uvedli ve vyplněném dotazníku. V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.

e) Odpovědnost a vyloučení zodpovědnosti – Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

f) Komunikace s účastníky – Komunikace s účastníky soutěže bude probíhat výhradně pomocí emailových adres a telefonních čísel uvedených v dotaznících. Výsledky soutěže budou zveřejněny do 14 dní od konce soutěžního termínu emailovou komunikací.

Ochrana osobních údajů:
Účastníci soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli v rozsahu jména, příjmení, adresy, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

Závěrečná ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže.

Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.

Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry.

Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlaku a svobodně.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 10.7. 2023.

Kontaktní informace:
Pro případné dotazy nebo pro komunikaci ohledně soutěže používejte primárně emailovou adresu info@promoteri.eu nebo telefonní číslo +420 734 892 981.